Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku (2.8k)
Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku RZE¬BA POLSKA English

Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku, jako miejsce spotkań rzeĽbiarzy z różnych stron ¶wiata zaczęło istnieć od 1981 roku. Zostało utworzone na terenach XIX - wiecznego zaspołu dworskiego, w skład, którego wchodz±: pałac, kaplica, oranżeria oraz kilka budynków gospodarczych, zaadaptowanych dla nowych potrzeb. Cała zabudowa otoczona jest starym, malowniczym parkiem. Jest to jedyna instytucja w Polsce, która ma tak zróżnicowany teren ekspozycyjny. W 1992 roku wybudowano nowoczesne Muzeum RzeĽby Współczesnej. W skład Centrum wchodz± również: O¶rodek Promocji i Dokumentacji RzeĽby, O¶rodek Pracy Twórczej RzeĽbiarzy, O¶rodek Administracyjno - Gospodarczy.

 Centrum jest miejscem spotkań artystów z różnych stron ¶wiata, z różnymi do¶wiadczeniami, różnymi tradycjami. Każdego roku pracownie rzeĽbiarskie CRP goszcz± wielu polskich i zagranicznych artystów, którzy realizuj± tu swoje prace w kamieniu oraz inne artystyczne projekty. Rocznie CRP organizuje około 15 wystaw - s± to duże wystawy retrospektywne, a także indywidualne autorskie.

 Ponato Centrum organizuje seminaria artystów, krytyków i historyków sztuki, wydaje ksi±żki i periodyki. Posiada archiwum z dokumentacj± polskiej rzeĽby współczesnej m.in. takich artystów:
Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamar, Sylwester Ambroziak, Janusz Bałdyga, Mirosław Bałka, Marcin Berdyszak, Jan Berdyszak, Jerzy Bere¶, Gereard Blum - Kwiatkowski, Julian Boss - Gosławski, Jan Chwałczyk, Emil Cie¶la, Andrzej Dłużniewski, Zbigniew Dudek, Mirosław Filonik, Jerzy Fober, Adam Garnek, Karol G±sienica - Szostak, Tomasz Romański, Jan Gryka, Oskar Hausen, Władysław Hasior, Zuzanna Janin, Jacek Jasielski, Piotr Jaros, Jerzy Kalina, Koji Kamoji, Katarzyna Kozera, Zbigniew Libera, Hanna Łuczak, Krzysztof Malec, TadeuszMysłowski, Ludwika Ogorzelec, Zbigniew Oksiuta, Joanna Rajkowska, Adam Myjak, Daniel Wnuk, August Zamoyski ...
a także fotografie, przeĽrocza i zapisy video. Umożliwia kwerendy, korzystanie ze zgromadzonych informacji. Promuje polsk± rzeĽbę współczesn±. CRP organizuje warsztaty artystyczne, gromadzi własn± kolekcję rzeĽby. Ważn± rolę w programie Centrum odgrywa działalno¶ć dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Wydawnictwa: katalogi wystaw, publikacje monograficzne, Kwartalnik RzeĽby Orońsko, magazyn.

Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1
26 - 505 Orońsko
tel. +48(0) 48 618 45 16, +48(0) 48 618 40 27, +48(0) 48 618 40 33, fax. +48(0) 48 618 45 16, E-mail

 © Art Navigator INDEXKATALOGPOLSKARZE¬BABIZNESLINKS TOP